Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2017/2018

DATA SPOTKANIA
 TEMATYKA SPOTKANIA
20 wrzesień 2017 (środa)
godz. 1700

KLASA I.

Zapoznanie z najważniejszymi zapisami dotyczącymi uczniów i rodziców zawartymi m.in. w:
- statucie szkoły,
- Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły.

Wybory do Rady Rodziców.

KLASA III.

Matura 2018:
- Procedury maturalne,
- Deklaracja wyboru.

Organizacja Studniówki 2018

22 listopad 2017 (środa)
godz. 1700

KLASA I-III.

Śródokresowa analiza postępów w nauce i zachowaniu:
- Informacja o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu.

17 styczeń 2017 (środa)
godz. 1700

KLASA I-III.

Osiągnięcia uczniów.
Okresowe podsumowanie pracy.

28 marzec 2017 (środa)
godz. 1700

KLASA I-III.

Informacja o postępach w nauce.
Informacja o przewidywanych dla uczniów klas III końcoworocznych ocenach niedostatecznych.

30 maj 2017 (środa) 
godz. 1700

KLASA I-II.

Informacja o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu.
Informacja o przewidywanych dla uczniów końcoworocznych ocenach niedostatecznych.