Dokumenty szkolne obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku


Statut szkoły


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania


Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły 


Procedury uzyskania zwolnień z wychowania fizycznego


 Pozostałe dokumenty są do wglądu w bibliotece szkolnej w godzinach jej funkcjonowania.