Deklaracja dostępności

wersja pdf   wersja doc


W deklaracji zastosowane są identyfikatory: a11y
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku  

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

· Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;

· Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej;

· Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

· Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;

· Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 18 grudnia 2020 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kamińska (dyrektor) sekretariat@lo.olecko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. +48 87 523 41 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

ul. Kościuszki 29
19-400 Olecko
tel./fax +48 87 523 41 83

http://lo.olecko.pl
e-mail: sekretariat@lo.olecko.pl

 

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Ułatwienia na stronie internetowej

·    Podwyższony kontrast

·     Możliwość powiększania/pomniejszania liter na stronie

·     Wyłączenie kolorów strony

·     Nawigacja klawiaturą

·     Czcionka bezszeryfowa

·     Zaznacz nagłówki

·     Zaznacz linki 

·     Podkreśl linki

 

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku szkoły usytuowane jest od ulicy Kościuszki; do budynku prowadzą schody. Wejście do szkoły posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wewnętrzna struktura budynku nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych; w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma głośników systemu naprowadzającego, w szkole nie ma tłumacza języka migowego. W pobliżu budynku są miejsca parkingowe dla pracowników, jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na parterze (po lewej stronie od wejścia), a po prawej stronie schody na piętro - schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szkole nie ma wind. Na parterze i piętrze znajdują się korytarze. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracownicy obsługi udzielają informacji przy wejściu do budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Oświadczenie sporządzono: 2021.03.29

 
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego w Olecku
ul. Kościuszki 29.
19-400 Olecko
tel./fax +48 87 523 4183