REKRUTACJA DO PROJEKTU „KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

REKRUTACJA DO PROJEKTU „KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI” W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

14 września 2021 KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI

Zachęcamy wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku do udziału
w projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych u minimum 80% spośród 320 uczniów (208 dziewcząt i 112 chłopców) z I LO w Olecku poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji 24 nauczycieli (17 kobiet i 7 mężczyzn), doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz realizację dostosowanych form wsparcia dla uczniów w okresie od IX 2018 do VIII 2022 r.

Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą w roku szkolnym 2021/2022 będą prowadzone zajęcia wspomagające rozwój uczniów mających specyficzne trudności w nauce, a dla uczniów wykazujących określone zainteresowania zapewniamy interesujące zajęcia pozalekcyjne. Wszystkie zajęcia będą wspomagane nowoczesnym sprzętem komputerowym i pomocami dydaktycznymi zakupionymi na potrzeby projektu.

Tab. zajęcia pozalekcyjne

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano m.in. zajęcia prowadzone w szkole przez wykładowców z Politechniki Białostockiej, organizację wyjazdów edukacyjnych na Politechnikę Białostocką, na Wydział Leśny do Hajnówki i do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku lub do Torunia, a także funkcjonowanie w szkole kącika kawowego dostępnego dla wszystkich uczniów.

Dodatkowo w ramach programu stypendialnego dla uczniów uzdolnionych (głównie z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych lub matematyki) przewidziano 30 stypendiów pieniężnych w kwocie 1 000 zł (warunki udziału zostały opisane w regulaminie rekrutacji) oraz wyjazdy na wakacyjne obozy naukowe lub językowe.

Po zakończeniu procesu rekrutacji rozpoczną się zajęcia stacjonarne realizowane w szkole w godzinach popołudniowych lub w soboty.

Ilość miejsc ograniczona – wypełnione dokumenty rekrutacyjne (załącznik nr 1 – należy wypełnić tylko raz,
a załącznik nr 2 – oddzielnie na każde zajęcia)
należy składać w sekretariacie szkoły, u Pani Barbary Domysławskiej
 lub u wychowawców. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz kryteria premiujące. Na podstawie zgłoszeń w październiku opublikujemy listy rankingowe.

Wszelkie działania w projekcie są bezpłatne dla uczniów, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

  1. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
  2. Formularz zgłoszeniowy ucznia wraz z oświadczeniem
  3. Ankieta rekrutacyjna na zajęcia dodatkowe dla uczniów
  4. Oświadczenie dot. wizerunku
Skip to content