Miło jest poinformować  o sukcesie Emilii Czajewskiej- uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Olecku, która została finalistką prestiżowej, przedmiotowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Uprawnienia olimpijczyków określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 357). Na mocy tej Ustawy laureaci i finaliści OLiJP są zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu „język polski”, zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej. Szczegółowe informacje o pozostałych przywilejach laureatów i finalistów − uczniów liceów i innych szkół, podaje Ustawa. O dodatkowych uprawnieniach związanych z przyjęciem na studia decydują senaty poszczególnych uczelni wyższych (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Opiekunem merytorycznym Emilii jest Emilia Przemielewska.